วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัคร พนักงานเวชระเบียน วุฒิปวส. หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2557
สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัคร พนักงานเวชระเบียน วุฒิ ปวส.

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (Academic Clinical Research, ACRO) เป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการงานวิจัยคลินิกภายในคณะแพทย์


ตำแหน่ง : พนักงานเวชระเบียน
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 10,000
คุณสมบัติอื่นๆ :
1. เพศชาย โดยต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
2. วุฒิการศึกษาจบระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า ขึ้นไป
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้
4. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถริเริ่มงานใหม่ๆ ด้วยตนเองได้
5. มีความสามารถในนำเสนอผลงานและจัดทำรายงานได้
6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
7. หากมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการจัดเก็บเอกสาร จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
8. หากสามารถอ่าน พูด และเขียนภาษาอังกฤษได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน :
1. จัดทำระบบการบริหารจัดการงานด้านเวชระเบียนของผู้ป่วยที่อยู่ในโครงการวิจัยเอกชน
2. บริหารจัดการงานด้านเวชระเบียนของผู้ป่วยที่อยู่ในโครงการวิจัยเอกชน พร้อมให้บริการเวชระเบียน
3. จัดระบบการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของเวชระเบียน
4. ควบคุมเวชระเบียนมิให้สูญหายและสามารถติดตามคืนได้
5. จัดระบบการจัดค้นและจัดเก็บเวชระเบียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
6. ประสานงานและดำเนินการเพื่อการจัดเก็บเวชระเบียน
7. จัดทำรายงานและทะเบียนต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงได้ในทุกกระบวนการ
8. จัดให้มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
9. ทบทวนกระบวนการและทำรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาและ ACRO ตามระยะเวลาที่กำหนด
10. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

สนใจสมัครงานกรุณาส่งประวัติส่วนตัว (Resume) รูปถ่าย หลักฐานการสมัครงานอื่นๆ ที่ชัดเจน
ส่งมาที่ Email: thanaporn@acro-kku.com โดยจะทำการคัดเลือกประวัติเพื่อสัมภาษณ์ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
***หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557***