วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง มีวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 6 - 10 กรกฎาคม 2558
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง มีวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 6 - 10 กรกฎาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

2 ตําแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์


3 ตําแหน่ง นักกิจกรรมบําบัด
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชากายภาพบําบัด
ทางกิจกรรมบําบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มภารกิจด้านอํานวยการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (ชั้น 2 ตึกอํานวยการ) ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 ในวันเวลาราชการ

https://www.facebook.com/mejobthai