วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สสจ.ยโสธรรับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าพนักงานธุรการ เปิดรับสมัคร 1 - 7 ก.ค. 58
สสจ.ยโสธรรับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าพนักงานธุรการ เปิดรับสมัคร 1 - 7 ก.ค. 58

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร

2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3 เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส ขึ้นไป วิชาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กรกฏาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai