วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่ 11 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
เจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 6 จำนวน 11 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
ดังรายการดังต่อไปนี้
1 เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ รหัสตำแหน่ง SPB
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ด้านการเงิน, บริหารธุรกิจ, การจัดการ,เศรษฐศาสตร์, รัฐศาสตร์การบริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารข้อมูลสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุงานรวม 5 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการจัดทำและบริหารงบประมาณ จากหน่วยงานของรัฐ อย่างน้อย 1 ปี

2 นักวิจัย (Network Analyst) รหัสตำแหน่ง OVS
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3 นักวิจัย (Control Engineering) รหัสตำแหน่ง OSE
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานรวม 15 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ Control Systems Engineering/ Systems Integration และ Technical Field ในอุตสาหกรรมหรือมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 10 ปี

4 นักพัฒนา รหัสตำแหน่ง OQS
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานรวม 5 ปีขึ้นไป ในด้านงานควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิต

5 นักวิจัย (System Integration) รหัสตำแหน่ง OPS
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานรวม 5 ปี ขึ้นไปและมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Trouble Shoot และทำงานด้าน Technical Field ใน
อุตสาหกรรมหรือมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 ปี
หากมีประสบการณ์ทำงานวิจัยและมีผลงานทางวิชาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 นักบริหารโครงการ รหัสตำแหน่ง OPO
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานรวมไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบริหารโครงการ
มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานงานธุรการอย่างน้อยครึ่งปี

7 นักวิจัย (Mechanical) รหัสตำแหน่ง ONE
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยพัฒนา การออกแบบชิ้นส่วนทางกลการทดสอบหรือจำลองที่เกี่ยวข้องกับหัวรบหรือการกระแทกที่ความเร็วสูง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

8 นักวิจัย (Explosive) รหัสตำแหน่ง ONE
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาขาเครื่องกล, อาวุธ, วัตถุระเบิด และเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาในห้องปฏิบัติการเคมี การสังเคราะห์และและวิเคราะห์วัตถุระเบิด (Explosives) และสาร (Pyrotechnic) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 นักวิจัย (Control System) รหัสตำแหน่ง OCC
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานรวม 10 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 3 ปี
มีความรักและสนใจในงานวิจัยทางทหารตลอดจนยุทโธปกรณ์ต่างๆ

10 นักวิจัย (Flight Control System Integration) รหัสตำแหน่ง OAE
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานรวม 5 ปี ขึ้นไปเกี่ยวกับ Trouble Shoot และ Technical Field ในอุตสาหกรรมหรือมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 ปี

การยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร  (Word : คลิก) / (PDF : คลิ๊ก) โดยกรอกรายละเอียดพร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับ” ให้ครบถ้วนมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3 ช่องทาง ได้แก่

1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
2 ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันที่ ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เป็นสำคัญ
3 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประการสมัครงานผ่านทางอีเมล์ มาที่ recruitment@dti.or.th (อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน) และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดย “รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ” ส่งในวันทดสอบภาคทฤษฎีอีกครั้ง

เอกสารประกอบการสมัคร
1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกจำนวน 3 รูป(ถ่ายในครั้งเดียวกันและไม่เกิน 6 เดือน)
2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
3 สำเนา Transcripts (ตรี โท เอก) และ/หรือ สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)
4 หนังสือรับรองเงินเดือน โดยระบุวันที่เริ่มงานจากที่ทำงานปัจจุบัน
5 สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8, สด.43 หรือ สด.3 เป็นต้น (เฉพาะผู้สมัครชาย)
6 หนังสือรับรองการผ่านงาน จากหน่วยงานหรือบริษัทที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
7 สำเนาใบประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร (ถ้ามี)
8 อื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai