วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตําบลชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 - 31 สิงหาคม 2558

องค์การบริหารส่วนตําบลชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 - 31 สิงหาคม 2558
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลชุมแสงสงคราม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและ
เลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ตําแหน่งที่จะรับสมัครเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรดังนี้
# ตำแหน่ง จำนวน คุณสมบัติ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1 ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 1 1.ไม่จํากัดเพศ
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้หรือทางอื่นที่ก.อบต กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 1.ไม่จํากัดเพศ
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขาที่ก.อบต.ก.พ. หรือก.ค.รับรองซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า๖หน่วยกิต
3.หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ เอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า12 ชั่วโมง
3 พนักงานดับเพลิง 1 1.เพศชาย
2.ได้รับประกาศนียบัตรม.3หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3.มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องการดับเพลิงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้นํ้ายาเคมีต่างๆหรือได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับ การฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้วโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกออกรับรองให้
4 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก(รถขุดดิน) 1 1.เพศชาย
2.ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา
3.(1)มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและชํานาญงานในหน้าที่เคยขับเครื่องจักรกลขนาด หนักมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีและได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายและ
3.(2)เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีหรือเป็น พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปีหรือ
4.มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกล มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1๐ปีและได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกําหนด
5 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง(รถบรรทุกดิน) 2 1.เพศชาย
2.ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา
3.มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและชํานาญงานในหน้าที่เคยขับเครื่องจักรกลขนาด กลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีและได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายและ
4.เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า3ปีหรือเป็น พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปีหรือ
4.มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกล มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า8ปีและได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกําหนด
6 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถน้ำ) 1 1.เพศชาย
2.ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา
3.มีความรู้ความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกนํ้า)ได้เป็นอย่างดี
4.ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายชนิดที่2
พนักงานจ้างทั่วไป
7 พนักงานดับเพลิง 1 1.เพศชาย
2.ได้รับประกาศนียบัตรม.3หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3.มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที้และมีความรู้ในเรื่องการดับเพลิง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้นํ้ายาเคมีต่างๆหรือได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้วโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกออก รับรองให้
8 คนงาน 5 1.ไม่จํากัดเพศ
2.ไม่จํากัดวุฒิการศึกษามีความรู้ความสามารถอ่านออกเขียนได้และมีความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ความรับผิดชอบและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
9 พนักงานขับรถยนต์ 1 1.เพศชาย
2.ไม่จํากัดวุฒิการศึกษามีความรู้ความสามารถอ่านออกเขียนได้และมีความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ความรับผิดชอบและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
3.ได้รับใบอนุญาตขับรถรถยนต์ตามกฎหมาย
10 พนักงานผลิตน้ำประปา 1 1.เพศชาย
2.ไม่จํากัดวุฒิการศึกษามีความรู้ความสามารถอ่านออกเขียนได้และมีความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ความรับผิดชอบและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
รวม
17 อัตรา
วิธีสมัคร
สมัครด้วยตนเอง
สถานที่สมัคร
งานบริหารงาน บุคคลสํานักงานปลัด องค์การบริ หารส่วนตําบลชุมแสงสงคราม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
วัน เวลา
20 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ
ค่าธรรมเนียม
50 บาท
กําหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ
วันศุกร์ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น. เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลชุมแสงสงคราม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ในวันจันทร์ที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2558 ณ สํานักงานองค์การบริหาร ส่วนตําบลชุมแสงสงคราม และ www.chumsangsongkram.go.th

หลักฐานการยื่นสมัคร
1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้ง เดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันเปิ ดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป และให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร
จํานวน 1 รูป ติดรูปถ่ายในบัตรประจําตัวสอบ จํานวน 2 รูป
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็ นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับ ที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
6. สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น สําเนาใบขับขี่ หรือ ใบรับรองการฝึ กอบรม ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเอกสารรับรองการผ่านงาน จํานวน 1 ฉบับ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ