วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2558

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครทาง Internet
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังนี้
นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)
อัตราว่างครั้งแรก 10 อัตรา
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท
ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนเท่าใดเป็นไปตามประกาศสํานักข่าวกรองแห่งชาติ

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งดังนี้
1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ.

เปิดรับสมัครทาง Internet
ที่ Website https://nia.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2558

ที่มาเอกสารอ้างและข้อมูลเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ