วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 18,000 - 19,500 บาท มีตำแหน่ง ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 24 - 28 สิงหาคม 2558โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 18,000 - 19,500 บาท มีตำแหน่ง ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 24 - 28 สิงหาคม 2558
# ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน เงินเดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 18,000 ป.ตรีสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
2 นักวิชาการพัสดุ 1 18,000 ป.ตรีสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาทางไฟฟ้าอิเล้กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีการไฟฟ้า โยธา ก่อสร้าง
3 นักวิชาการสถิติ 1 18,000 ป.ตรีสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมศษสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์
4 นักวิชาการสาธารณสุข 1 18,000 ป.ตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาทางจิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศษสตร์ประยุกต์ วิทยาศษตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฟติกรรมศาสตร์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุต์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณิตศาสตร์และสถิติ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษาและทางสุขศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศษสตร์การกีฬา วิทยาศาตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด หรือทางแพทย์แผนจีน
5 นักกายภาพบำบัด 1 19,500 ป.ตรีสาขากายภาพบำบัดทางกายภาพบำบัด
6 นักกิจกรรมบำบัด 1 19,500 ป.ตรีสาขากายภาพบำบัดทางกิจกรรมบำบัด
7 นักวิชาการศึกษา 1 18,000 ป.ตรีทุกสาขา
8 นักเทคนิคการแพทย์ 1 19,500 ป.ตรีสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
9 นักจิตวิทยาคลินิก 1 19,500 ป.ตรีสาขาทางจิตวิทยาคลินิก
10 นักวิชาการโสตทัศนศึกาษา 1 18,000 ป.ตรี ทางโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา นิเทศศาสตร์ทางวาสารศาสตร์สื่อสารมวลชน


วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารเฉลิมราชย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
เปิดรับสมัครวันที่ : 24 - 28 สิงหาคม 2558 ในวันเวลาราชการ
https://www.facebook.com/mejobthai
ขอบคุณ job-108.com
ดาวน์โหลดคู่มือสอบ